Hình ảnh Đại Hội Công giáo VN
tại Aschaffenburg

từ 26 - 28.05.20071/90