Hình ảnh lễ bổn mạng
tại cộng đoàn Mông Triệu - Neuss

ngày 12.08.20071/46