Hình ảnh giáo đoàn hành hương kính Đức Mẹ
tại Banneux - Bỉ

ngày 06.05.20071/52