Hình ảnh Xuân Bính Tuất
tại cộng đoàn Mông Triệu - Neuss

ngày 22.01.20061/32