Hình ảnh Xuân Bính Tuất
Giáo đoàn liên giáo phận Köln-Aachen

tại Mönchengladbach

ngày 28.01.20061/115