Hình ảnh Đại Lễ Phục Sinh
Giáo đoàn liên giáo phận Köln-Aachen

tại Düsseldorf

ngày 16.04.20061/32