Đại lễ Giáng Sinh
Ca đoàn Neuss mừng Giáng Sinh
Lễ bổn mạng của cộng đoàn Neuss (Đức Mẹ lên trời)
Đại lễ Phục Sinh
Hội Xuân Bính Tuất của giáo đoàn
Xuân Bính Tuất tại cộng đoàn Neuss

Năm 2006