Hình ảnh Đại Lễ Giáng Sinh
Giáo đoàn liên giáo phận Köln-Aachen

tại Düsseldorf

ngày 25.12.20061/55