Hình ảnh ca đoàn Neuss mừng Lễ Giáng Sinh
tại Neuss

ngày 23.12.2006


1/56