Hình ảnh lễ bổn mạng
tại cộng đoàn Mông Triệu - Neuss

ngày Chúa nhật 20.08.2006



1/30