Hình ảnh Xuân Ất Dậu
tại cộng đoàn Mông Triệu - Neuss

ngày 12.02.20051/50 >>>