1/125

Trại hè HY VỌNG
Giáo đoàn liên giáo phận Köln - Aachen
11. - 15. 07. 2005