1/82

Lễ Thêm Sức
Giáo đoàn liên giáo phận Köln - Aachen
Chúa nhật 03.07.2005