Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố GH GIOAN PHAOLÔ II
tại cộng đoàn Mông Triệu - Neuss

ngày 10.04.2005


1/26