1/53

Đại Lễ Giáng Sinh
Giáo đoàn liên giáo phận Köln - Aachen
25.12. 2005