1/28
Buổi gặp gỡ cộng đồng Công Giáo Việt Nam
tại Köln ngày lễ kính Mình Máu Thánh chúa 26.05.2005
DOM FORUM