1/140
ĐẠI HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM
kỳ thứ 29
tại Aschaffenburg từ 14. - 16.05.2005
Ngày khai mạc 14.05.2005