Ðịa chỉ liên lạc :
Trần Quang Nam
Hofkamp 153
42103 Wuppertal
Tel. 0202-30 85 90

Cộng Đoàn Thánh Giuse
Wuppertal
Giáo Đoàn Đức Mẹ LaVang Köln - Aachen