Ðịa chỉ liên lạc :
Lê văn Công
Otto-Hahnstr. 26
41751 Viersen Dülken
Tel. 02162-4 08 92

Cộng Đoàn Thánh Phêrô
Viersen
Giáo Đoàn Đức Mẹ LaVang Köln - Aachen