Ðịa chỉ liên lạc :
Bùi văn Toàn
Heinenstr. 12
47906 Kempen
02152-51 05 90
email: toan.bui@viet-kieu.de


Cộng Đoàn Thánh Tâm
Krefeld
Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen