Ðịa chỉ liên lạc :
Ông Trần Văn Chính
An Der Wurm 23
52080 Aachen
Tel. 0241-61075
0178-9692890
vanchinh.tran@gmx.de

Cộng Đoàn Thánh Phanxicô Xavier
Aachen
Giáo Đoàn Đức Mẹ LaVang Köln - Aachen