Thiên Chúa và Bạn

Chỉ mình Thiên Chúa là Ðấng ban tặng đức tin,
nhưng Bạn vẫn có thể làm chứng cho Ngài.

Chỉ mình Thiên Chúa ban tặng niềm hy vọng
nhưng Bạn luôn có thể gây sự tin tưởng nơi anh chị em mình.

Chỉ mình Thiên Chúa ban tặng tình yêu,
nhưng Bạn có thể học hỏi cách thức yêu mến tha nhân.

Chỉ mình Thiên Chúa ban tặng hòa bình
nhưng Bạn có thể gieo mầm giống hòa thuận.

Chỉ mình Thiên Chúa ban tặng sức mạnh,
nhưng Bạn có thể tìm lại lòng can đảm đã bị quên lãng.

Chỉ mình Thiên Chúa là con đường
nhưng Bạn có thể chỉ con đường đó cho người khác nữa.

Chỉ mình Thiên Chúa là ánh sáng,
nhưng Bạn có thể mang ánh sáng đó chiếu tỏa cho mọi người.

Chỉ mình Thiên Chúa làm được những gì không có thể,
nhưng Bạn sẽ làm được những gì có thể.

Chỉ mình Thiên Chúa trọn vẹn đầy đủ cho Ngài rồi,
nhưng Người hằng nghĩ đến Bạn.

Lời cầu từ xứ Bra-xin.