LỜI TRẺ EM…

Xin Chúa cho con được ơn khôn ngoan để việc học tập con được tốt hơn vì con cứ bị điểm kém hoài.
Lạy Chúa Thánh Thần, người bạn của con cứ lấy Chúa ra mà giỡn, xin Chúa cho bạn con được kính sợ Chúa.
Xin Chúa Thánh Thần chia sớt sự khôn ngoan của Ngài cho con.
Xin Chúa là Chúa của con, xin Chúa cho con được đạo đức hơn, vì trong đời sống hàng ngày, con thấy bạn con chửi thề, còn con thì lâu lâu tự nhiên chửi lên.
Xin Chúa cho con biết lo xa, vì mỗi khi thi con mới bắt đầu học.
Lạy Chúa Thánh Thần, con không được tự tin khi con đứng lên trả bài, mặc dù con đã thuộc bài nhưng con không đọc được. Xin Chúa Thánh Thần ban cho con ơn sức mạnh.
Con không hiểu tại sao khi mỗi lần con tức lên thì con chửi thề, xin Chúa Thánh Thần ban cho con ơn đạo đức.
Yêu thương nghĩa là cho bạn ăn kẹo.
Lạy Chúa, con đã bước vào kỳ thi học kỳ II, nhưng con lười học bài lắm. Xin Chúa Thánh Thần ban cho con hồng ân lo liệu để con không lười học nữa.
Lạy Chúa Thánh Thần, bạn thân của con đang gặp chuyện buồn, xin Chúa ban cho con ơn thông hiểu để con chia sẻ được với bạn ấy.
Lạy Chúa, mỗi lần con không được những điều gì mà con đã xin Chúa, con lại không kính sợ Chúa, xin Chúa Thánh Thần cho con ơn kính sợ.

VIÊN LÝ GIÁO (ghi lại qua những buổi học Giáo lý)

(Trích ABBA số 231)

Lạy Chúa, dạo này con thường xuyên không đi lễ, con xin Chúa giúp cho con được ơn đạo đức.
Hôm nay con được điểm 1 môn toán, con không đủ can đảm đưa ra cho mẹ ký. Xin Chúa tiếp thêm một chút sức mạnh cho con để con có đủ can đảm đưa cho mẹ ký.
Chúa ơi, con đang muốn có cây bút đẹp của bạn con, xin Chúa ban cho con ơn sức mạnh để con không lấy của bạn con.
Lạy Chúa Thánh Thần, con được giao nhiệm vụ chọn ra các bài văn hay, xin Chúa ban cho con ơn lo liệu để con hoàn thành nhiệm vụ này.
Sắp đến kỳ thi rồi, con xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan để con hiểu bài và thi được.
Yêu thương là cho bạn đi chung áo mưa.
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là Ngôi Ba, là Chúa, nên Ngài hiểu mọi sự. Xin Ngài hãy thông phần hiểu biết của Ngài cho con.